Minnesfonden leds av en styrelse som inom sig har valt en arbetsgrupp, arbetsutskottet. Arbetsutskottet beslutar löpande under året om fondens långsiktiga placeringar inom ramen för de riktlinjer, som styrelsen fastställt.

I styrelsen skall, enligt stadgarna, ingå en representant för Svenska Scoutrådet, en för Västerbottens län. Härutöver stadgas att en av ledamöterna bör vara juridiskt sakkunnig och minst en bör vara kvinna.

STYRELSE, ARBETSUTSKOTT OCH REVISORER

Ordförande
H.M. Konungen arbetsutskottet

Vice ordförande
Carl Johan Smith arbetsutskottet
Verkställande ledamot
Anders Byström arbetsutskottet
Skattmästare
Jan Lindman arbetsutskottet

Ledamöter
Kronprinsessan Victoria
Chris Heister
Marie Holmberg-Luning
Marika Markovits
Annika Åhnberg
Magdalena Andersson, Landshövding Västerbotten

Revisorer
Anne Lengholt, Auktoriserad revisor
Mikael Persson


EKONOMI

Placeringspolicy

Fondens placeringspolicy är långsiktig. Minnesfonden har som riktlinje att tillgångarna över tiden skall ha en fördelning enligt följande:

 • Svenska aktier 35%
 • Utländska aktier 15%
 • Räntebärande 35%
 • Hedgefonder 15%

  Avvikelserna från dessa riktlinjer sker när det bedöms fördelaktigt med hänsyn till risk och avkastning. Placeringar sker främst i större företag med en förväntad stabil utveckling, där både värdetillväxt och direktavkastning beaktas.

  Utdelningspolicy

  Fonden skall dela ut minst 80 procent av förvaltningsresultatet, vilket de senaste åren motsvarat mellan 1,5 och 2 miljoner SEK. Vid särskilt intressanta projekt kan Minnesfonden dela ut mer och utnyttjar vid sådana tillfällen del av kapitalet i Fonden.

  Inom ramen för Fondens stadgar söker Minnesfonden projekt där Fondens medel kan vara av särskild betydelse för att projektet kommer till stånd. Det kan till exempel vara en konferens som kan genomföras inom Fryshusets ram, en ishockeyrink för ungdomar i glesbygd, en specialanpassad häst för ridintresserade handikappade, barn-anpassad verksamhet på museum i Västerbotten eller en teaterpjäs av ungdomar för ungdomar. Medel utgår inte till enskilda personer.


  Kapitalets utveckling (SEK)

  1948  811.000
  1965  2.900.000
  1980  4.700.000
  1983  10.600.000
  1989  20.000.000
  1995  37.600.000
  2000  74.000.000
  2003  58.000.000
  2006  68.000.000
  2008  63.600.000
  2010  69.600.000
  2012  71.000.000
  2016  95.000.000


  Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond
 •